به عنوان تولیدکننده ماشین، ما باید از خود بپرسیم که چگونه می توانیم در یک فرآیند پایدار تولید و مصرف پلاستیک قرار بگیریم. عملکرد اقتصادی مناسب در بازیافت، راه تعیین کننده‌ای برای دستیابی به این پایداری است.

ما با ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان مواد اولیه و پردازنده ها و تولید محصولات قابل بازیافت، خود را بخشی از این چرخه می دانیم.